Vă invităm la serviciul nostru de închinare

duminică @ 9am, 6pm / marți @ 7pm / joi @ 7pm

Declaraţia de Credinţă

Noi credem în:

1. Inspirarea Scripturii

Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu inspirat ca revelaţie de la Dumnezeu, regula negreşită de credinţă şi comportare, şi este superioară conştiinţei şi raţiunii, dar nu este contrară raţiunii. (2 Timotei 3:15,16; 1 Petru 2:2).

2. Singurul Dumnezeu Adevărat

Singurul Dumnezeu adevărat S-a prezentat pe Sine Însuşi ca existent de Sine, şi revelat de Sine “Eu sânt”; şi S-a mai descoperit pe Sine ca incluzând principiile de relaţie şi asociere, de exemplu, ca Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Deut. 6:4; Marcu 12:29; Isaia 43:10, 11; Matei 28:19.

3. Omul, Căderea Lui şi Răscumpărarea

Omul a fost creat bun şi drept, pentru că Dumnezeu a zis: “Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră.” Dar omul prin nesupunere voluntară a căzut şi singura lui speranţă de răscumpărare este Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu. Genesa 1:26-31; 3:1-7; Romani 5:12-21.

4. Mântuirea Omului

  • A. Condiţiile pentru mântuire. Îndurarea lui Dumnezeu care aduce mântuire a fost arătată la toţi, prin predicarea pocăinţei înaintea lui Dumnezeu şi a credinţei în Domnul Isus Hristos; omul este mântuit prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, şi fiind răscumpărat prin milă, prin credinţă el devine un moştenitor a lui Dumnezeu cu nădejdea vieţii veşnice. Tit 2:11; Romani 10:13-15; Luca 24:47; Tit 3:5-7.
  • B. Dovada mântuirii. Dovada interioară a credinciosului despre mântuirea lui este mărturia directă a Duhului (Romani 8:16). Dovada exterioară pentru toţi oamenii este o viaţă neprihănită şi cu adevărat sfântă. Matei 5:16.

5. Botezul în Apă

Botezului prin îngroparea împreună cu Hristos se va oficia după porunca Scripturii, pentru toţi care s-au pocăit în mod real şi cred cu adevărat în inima lor în Hristos ca Salvator şi Domn.
Făcând aşa ei vor fi cufundaţi în apă curată ca un simbol exterior de curăţire, după ce inimile lor au fost stropite cu sângele lui Hristos pentru curăţirea interioară. Astfel ei declară lumii că au murit cu Hristos şi au şi înviat împreună cu El la o viaţă nouă. Matei 28:19; Fapte 10:47, 48; Romani 6:4; Fapte 20:21; Evrei 10:22.

6. Cina Domnului

Cina Domnului, constituită din elementele: pâinea şi rodul viţei, este simbolul care exprimă împărtăşirea noastră cu natura Divină a Domnului nostru Isus Hristos ( 2 Petru 1:4); o amintire a suferinţei şi morţii Sale (1 Cor. 11:26); şi o profeţie a celei de-a doua veniri a lui Hristos (1 Cor 11:26) este poruncită tuturor credincioşilor “până va veni El”. Conform cu Ioan 13:1-17, noi credem şi practicăm spălarea picioarelor unii altora.

7. Promisiunea Tatălui

Toţi credincioşii au dreptul la aceasta, trebuie să aştepte cu ardoare şi să caute cu râvnă, făgăduinţa Tatălui, Botezul cu Duhul Sfânt şi cu Foc, în conformitate cu porunca Domnului nostru Isus Hristos. Aceasta a fost experienţa normală a tuturor credincioşilor din Biserica Primară. Cu ea vine îmbrăcarea cu putere pentru viaţă şi lucrare, primirea darurilor spirituale şi exercitarea lor în lucrarea slujirii. (Luca 24:49; Fapte 1:4; 1:8; 1 Cor. 12:1-31). Această minunată experienţă este deosebită de naşterea din nou şi vine în urma ei. (Fapte 10:44-46; 11:14-16; 15:7-9).

8. Evidenţa Botezului cu Duhul Sfânt

Botezul credincioşilor cu Duhul Sfânt este atestat de semnul fizic iniţial a vorbirii în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. (Fapte 2:4) Vorbirea în limbi în această situaţie, este aceeaşi în esenţă ca şi darul limbilor (1 Cor. 12:4-10, 28) dar diferită ca scop şi folosinţă.

9. Sfințirea Completă

Scriptura ne învaţă o viaţă de sfinţenie fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Prin puterea Duhului Sfânt noi putem împlini porunca “Fiţi sfinţi căci Eu sunt sfânt”. Sfinţirea completă este voia lui Dumnezeu pentru toţi credincioşii, şi trebuie practicată cu râvnă prin umblarea în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Evrei 12:14; 1 Petru 1:15-16; 1 Tes. 5:23-24; 1 Ioan 2:6.

10. Biserica

Biserica este trupul lui Hristos, locuinţa lui Dumnezeu prin Duhul, cu desemnare divină pentru împlinirea Marii Însărcinări. Fiecare credincios născut din Duh este parte integrală a Adunării şi a Bisericii celor întâi născuţi, care sunt scrişi în cer. Efeseni 1:23; 2:22; Evrei 12:23.

11. Lucrare şi Evanghelizare

O lucrare divină poruncită prin Scripturi, ne-a fost pusă la dispoziţie de Domnul cu trei scopuri: (1) Evanghelizarea lumii şi (2) Zidirea Trupului lui Hristos. Marcu 16:15-20; Efeseni 4:11-13. (3) Închinarea înaintea lui Dumnezeu Ioan 4:23-24.

12. Vindecarea Divină

Eliberarea de boli este asigurată prin ispăşirea de păcat şi aceasta este privilegiul tuturor credincioşilor. Isaia 53:4-5; Matei 8:16-17.

13. Binecuvântata nădejde

Învierea celor ce au adormit în Hristos şi transformarea lor împreună cu cei ce sunt în viaţă şi vor rămânea până la venirea Domnului, care este foarte aproape şi este o binecuvântare pentru Biserică. 1 Tes. 4:16-17; Romani 8:23; Tit 2:13; 1 Cor. 15:51-52.

14. Domnia de o Mie de Ani a lui Isus

A doua venire a Domnului Hristos include răpirea sfinţilor, care este binecuvântata noastră nădejde, urmată de venirea vizibilă a Domnului cu sfinţii Săi pentru a domni pe pământ pentru o mie de ani. (Zah. 14:5; Mat. 24:27,30; Apoc. 1:7; 19:11-14; 20:1-6). Această domnie de o mie de ani va aduce salvarea naţiunii Israel (Ezec. 37:21-22; Ţefania 3:19-20; Romani 11:26-27) şi stabilirea păcii universale (Is.11:6-9; Ps. 72:3-8; Mica 4:3-4).

15. Iazul de Foc

Diavolul şi îngerii săi, fiara şi proorocul mincinos şi oricine care nu va fi găsit scris în Cartea Vieţii, vor fi condamnaţi la pedeapsă eternă în iazul care arde cu foc şi puciasă, care este moartea a doua. Apoc. 19:20; 20:10-15.

16. Un Cer Nou şi un Pământ Nou

Noi, “după promisiunea Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou în care va locui neprihănirea”. 2 Petru 2:13; Apoc. 21, 22.

Știri și Evenimente

Support Financiar - Vă rugăm să luați în considerare să ne susțineți financiar. Vă rugăm să trimiteți cecuri personale la: 5544 SE 128th Ave. Portland Oregon, 97236 2 Corinteni 9:8 Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună,...
Future Minded (Articol Assemblies of God) - Fleeing the repressive regime of then-Communist Romania, thousands of refugees re-settled in Portland, Oregon, during the late 1970s and 1980s. They lost much in choosing freedom — but not their faith, strong work ethic, and deeply ingrained commitment to family and community. That wealth of spirit and character proved a strong foundation for southeast Portland’s...